คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ช่องทางการติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชำระภาษี @207welay เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงาน 039-512-111
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
เบอร์โทรศัพท์ 065-961-6688
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
“ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี
รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ”
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
 
ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
Line ทต.หนองเสม็ด
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ดู : 12) 23 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (ดู : 8) 23 พ.ค. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (ดู : 39) 26 เม.ย. 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 14) 24 เม.ย. 2566
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการเปิดการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 12) 24 เม.ย. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 60) 4 เม.ย. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 35) 8 ก.พ. 2566
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือผู็ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2565-2566 (ดู : 37) 6 ก.พ. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 38) 2 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 36) 1 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2566 (ดู : 34) 31 ม.ค. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 33) 31 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) (ดู : 69) 24 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ผลการประกวดภาพวาดประกอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 (ดู : 56) 13 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 130) 11 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ดู : 44) 10 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองเสม็ด พ.ศ. 2566 (ดู : 74) 10 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 39) 9 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 45) 6 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 45) 4 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 27) 3 ม.ค. 2566
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ (ดู : 42) 1 ม.ค. 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 62) 1 ม.ค. 2566
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ดู : 67) 1 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ดู : 24) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 36) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2569 (ดู : 48) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 27) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 23) 30 พ.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 54) 25 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 45) 17 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 46) 17 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 24) 16 พ.ย. 2565
การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (ดู : 53) 8 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 27) 1 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 30) 31 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (ดู : 77) 25 ต.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 54) 25 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 83) 20 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 28) 17 ต.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 75) 4 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (ดู : 74) 30 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (ดู : 220) 30 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (ดู : 62) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไม่ต้องมาแสดงตรเพื่อยันยินสถานะการมีชีวิต (ดู : 77) 27 ก.ย. 2565
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 74) 20 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (ดู : 68) 19 ก.ย. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 78) 19 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 (ดู : 65) 12 ก.ย. 2565
ประกาศอำเภอเมืองตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 74) 9 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (ดู : 64) 6 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติิงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 77) 6 ก.ย. 2565
การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี (ดู : 90) 2 ก.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 61) 30 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์รวบรวมผลไม้เพื่อการกระจายผลผลิต (สินค้าลำไย) จังหวัดน่าน (ดู : 71) 11 ส.ค. 2565
ขอเชิญประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 86) 9 ส.ค. 2565
ขอเชิญประชาชนตำบลหนองเสม็ด เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตราด (ดู : 81) 9 ส.ค. 2565
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Perfomance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 87) 8 ส.ค. 2565
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 104) 2 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (ดู : 79) 25 ก.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs